PRA

Een projectgebonden risicoanalyse (PRA) kan worden uitgevoerd als – op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek – blijkt dat een locatie (deels) verdacht is op de mogelijke aanwezigheid van explosieven. Indien bekend is welke civieltechische werkzaamheden er zullen plaatsvinden in het verdachte gebied, dan kan vooraf de werkzaamheden een PRA worden uitgevoerd.

De werkzaamheden van een PRA bestaan op hoofdlijnen uit:

  • Bestuderen van de resultaten van het vooronderzoek;
  • Het onderzoeken van de naoorlogse ontwikkelingen van het gebied;
  • Bestuderen van de uit te voeren werkzaamheden;
  • Uitvoeren van een risicoanalyse aan de hand van de uit te voeren werkzaamheden en de aan te treffen explosieven;
  • Inventariseren welke maatregelen de risico’s kunnen beperken, dan wel wegnemen;
  • Advies welke opsporingsmethode het beste, efficient en goedkoopst is.