Risicoanalyse

Indien uit het vooronderzoek OO blijkt dat (delen van) het onderzoeksgebied verdacht is/zijn op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten (OO) uit de Tweede Wereldoorlog, kan een risicoanalyse OO worden uitgevoerd. Het doel van een risicoanalyse OO is om de risico’s van de te verwachte OO te beoordelen in relatie tot de geplande civieltechnische- of onderhoudsbaggerwerkzaamheden. Door het raadplegen van naoorlogse archiefstukken worden naoorlogse (grondroerende) werkzaamheden nader in kaart gebracht en kan het mogelijk zijn om de grenzen van de verdachte gebieden te verkleinen. Tevens worden de geplande werkzaamheden geanalyseerd. Uiteindelijk wordt inzicht gegeven in de mogelijke maatregelen om de risico’s te reduceren. Afhankelijk van de resultaten van de risicoanalyse kan geadviseerd worden om alsnog op detectie over te gaan. Daarbij wordt aangegeven welke detectietechniek het meest geschikt is.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van een risicoanalyse OO bestaan in hoofdlijnen uit:

 • Het bestuderen van de resultaten van het vooronderzoek OO
 • Het onderzoeken van de naoorlogse ontwikkelingen van het gebied (gericht op de geplande civieltechnische- of onderhoudsbaggerwerkzaamheden)
 • Het beschrijven van de uit te voeren werkzaamheden
 • Het toelichten van de invloeds-, gevaars- en uitwerkingsfactoren van de mogelijk aan te treffen OO
 • Het uitvoeren van een risicoanalyse aan de hand van de uit te voeren werkzaamheden in combinatie met de mogelijk aan te treffen OO
 • Het adviseren over de beste, meest efficiënte en goedkoopste maatregelen

Bronnen

Afhankelijk van het onderwerp en de geplande civieltechnische werkzaamheden, worden bronnen in verschillende (archief)instellingen geraadpleegd. Hierbij kan gedacht worden aan (enkele van) de volgende (archief)instellingen:

 • Nationaal Archief (NA) te Den Haag
 • Rijkswaterstaat
 • Gemeentelijke en provinciale archieven
 • Waterschapsarchieven
 • Archief Nederlandse Spoorwegen (NS) Utrecht en ProRail